Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności www.spdzietrzkowice.eu

Zespół Szkól w Dzietrzkowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.spdzietrzkowice.eu.

 • Data publikacji strony internetowej: 2010-10-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-26

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-26
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-26

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marek Lis.
 • E-mail: zs@spdzietrzkowice.eu
 • Telefon: 62 7847164

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkól w Dzietrzkowicach

„Nazwa organu odwoławczego” oświadcza, że każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół w Dzietrzkowicach Opis dostępności architektonicznej 1. wejścia do budynku: 2 po dwa schody każde bez podjazdów i pochylni. 2 korytarze, schody na piętro bez wind i podjazdów. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych; wyznaczone miejsce parkingowe przed budynkiem na parkingu ogólnym. Istnieje możliwość wstępu z z psem asystującym. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online . Brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Kod HTML deklaracji

h1 id=”a11y-deklaracja”>Deklaracja dostępności www.spdzietrzkowice.eu</h1>

<p id=”a11y-wstep”>

<span id=”a11y-podmiot”>Zespół Szkól w Dzietrzkowicach</span> zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy

z dnia 4&nbsp;kwietnia 2019&nbsp;r. o&nbsp;dostępności cyfrowej stron internetowych i&nbsp;aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej <a id=”a11y-url” href=” https://spdzietrzkowice.eu”>www.spdzietrzkowice.eu</a>.

</p>

<ul>

<li>Data publikacji strony internetowej: <time id=”a11y-data-publikacja” datetime=”2010-10-01″>2010-10-01</time>

</li>

<li>Data ostatniej istotnej aktualizacji: <time id=”a11y-data-aktualizacja” datetime=”2021-03-26″>2021-03-26</time>

</li>

</ul>

<h2>Status pod względem zgodności z ustawą</h2>

<p>

Strona internetowa jest <strong id=”a11y-status”>zgodna</strong> z&nbsp;ustawą o&nbsp;dostępności cyfrowej stron

internetowych i&nbsp;aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

</p>

<h3> Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności</h3>

<ul>

<li>Deklarację sporządzono dnia: <time id=”a11y-data-sporzadzenie” datetime=”2021-03-26″>2021-03-26</time></li>

<li>Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: <time id=”a11y-data-deklaracja-przeglad”

datetime=”2021-03-26″>2021-03-26</time></li>

</ul>

<p>Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. </p>

<h2 id=”a11y-kontakt”>Informacje zwrotne i dane kontaktowe</h2>

<ul>

<li>Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: <span id=”a11y-osoba”>Marek Lis</span>.</li>

<li>E-mail: <span id=”a11y-email”>zs@spdzietrzkowice.eu</span></li>

<li>Telefon: <span id=”a11y-telefon”>62 7847164</span></li>

</ul>

<p id=”a11y-procedura”>Każdy ma prawo:</p>

<ul>

<li>zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,</li>

<li>zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,</li>

<li>wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.</li>

</ul>

<p>Żądanie musi zawierać:</p>

<ul>

<li>dane kontaktowe osoby zgłaszającej,</li>

<li>wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,</li>

<li>wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.</li>

</ul>

<p>Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie

dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2

miesięcy od daty zgłoszenia.</p>

<h3>Skargi i odwołania</h3>

<p>

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

</p>

<ul>

<li>Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkól w Dzietrzkowicach</li>

</ul>

<p>

„Nazwa organu odwoławczego” oświadcza, że każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej,

aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,

na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej

sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni

od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie,

kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji,

wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej,

lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do

<a href=”https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich”>Rzecznika Praw Obywatelskich.</a>

</p>

<h2 id=”a11y-architektura”>Dostępność architektoniczna</h2>

<p>

Zespół Szkół w Dzietrzkowicach Opis dostępności architektonicznej 1. wejścia do budynku: 2 po dwa schody każde bez podjazdów i pochylni. 2 korytarze, schody na piętro bez wind i podjazdów. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych; wyznaczone miejsce parkingowe przed budynkiem na parkingu ogólnym. Istnieje możliwość wstępu z z psem asystującym. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

.<br />

Brak    pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.</p>

Przewiń na górę
*/