Zarządzenie Nr 1/2022 w sprawie organizacji nauki zdalnej

Zarządzenie Nr 1/2022

Dyrektora Zespołu Szkół w Dzietrzkowicach

z dnia 17 stycznia   2022r.

w sprawie organizacji nauki zdalnej w grupie ¾ latków oraz w grupie sześciolatków Publicznego Przedszkola Samorządowego w Dzietrzkowicach wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Dzietrzkowicach w okresie  od 17 stycznia 2022 roku do 21 stycznia 2022.

Na podstawie: § 18 ust. 2a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1166 ze zm.) po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieruszowie oraz zgody Organu Prowadzącego – Gminy Łubnice   zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zobowiązuję nauczycieli prowadzących zajęcia w grupie ¾ latków oraz w grupie sześciolatków Publicznego Przedszkola Samorządowego w Dzietrzkowicach wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Dzietrzkowicach w okresie od 17 stycznia 2022 roku do 21 stycznia 2022  do nauczania w formie pracy zdalnej, wykonywanej w przedszkolu, szkole lub poza siedzibą placówek, w miejscu zamieszkania czyli realizacji zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§ 2.

Organizacja zdalnego nauczania
1. Ustalam następujące formy kontaktu z wychowankami :
a) kontakt za pomocą Messengera i innych komunikatorów uzgodnionych z rodzicami,
b) kontakt za pomocą platformy edukacyjnej.

§ 3.

Pozostałe  oddziały przedszkolne pracują w formie stacjonarnej jak do tej pory.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi szkoły

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

              Dyrektor Zespołu Szkół w Dzietrzkowicach

        mgr Marek Lis

Zarządzenie Nr 1/2022 w sprawie organizacji nauki zdalnej
Przewiń na górę
*/