Zarzadzenie Nr 2/2022 w sprawie organizacji nauki zdalnej

Zarządzenie Nr 2/2022

Dyrektora Zespołu Szkół w Dzietrzkowicach

z dnia 25 stycznia  2022r.

w sprawie organizacji nauki zdalnej w klasie III w Szkole Podstawowej w Dzietrzkowicach wchodzącej  w skład Zespołu Szkół w Dzietrzkowicach w okresie  od 25 stycznia 2022 roku do 31 stycznia 2022 roku

Na podstawie: § 18 ust. 2a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach    i placówkach (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1166 ze zm.) po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieruszowie oraz zgody Organu Prowadzącego – Gminy Łubnice   zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zobowiązuję nauczycieli prowadzących zajęcia w klasie trzeciej Szkoły Podstawowej w Dzietrzkowicach wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Dzietrzkowicach w okresie od 25 stycznia 2022 roku do 31 stycznia 2022  do nauczania w formie pracy zdalnej, wykonywanej w szkole lub poza siedzibą placówki, w miejscu zamieszkania czyli realizacji zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§ 2.

Organizacja zdalnego nauczania
1. Ustalam następujące formy kontaktu z uczniami:
a) kontakt za pomocą dziennika elektronicznego,
b) kontakt za pomocą platformy edukacyjnej.

§ 3.

Pozostałe  klasy w szkole pracują w formie stacjonarnej jak do tej pory.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Zespołu Szkół w Dzietrzkowicach

mgr Marek Lis

Zarzadzenie Nr 2/2022 w sprawie organizacji nauki zdalnej
Przewiń na górę
*/