Ogłoszenie o naborze na stanowisko sprzątaczki

Dyrektor Zespołu Szkół w Dzietrzkowicach

na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2008 r.)

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko obsługi – sprzątaczka

1.   Przedmiot naboru:
–    Stanowisko: sprzątaczka
–    Miejsce wykonywania pracy: Szkoła Podstawowa w Dzietrzkowicach, ul. Szkolna 1
–    Wynagrodzenie: zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25.10.2021 r. w   sprawie wynagradzania  pracowników samorządowych (Dz. U. 2021, poz. 1960 )

–    Okres zatrudnienia: od 1 września 2022 r. do  na czas określony /próbny/ z możliwością przedłużenia

–    Wymiar czasu pracy – 1 etat/ 40 godzin tygodniowo/
–    Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę.

2.  Wymagania niezbędne:
–    Wykształcenie  co najmniej zawodowe.
–    Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.
–    Posiadanie pełnej zdolności do wykonywania czynności prawnych oraz korzystania w  pełni z praw publicznych.             

–    Niekaralność (kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne

     przestępstwo, ścigany z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe).

3.    Wymagania dodatkowe:
–    Umiejętność pracy w zespole, łatwe nawiązywanie kontaktu z dziećmi i ludźmi, takt,

     cierpliwość i wyrozumiałość.
–    Umiejętności komunikacyjne.
–    Kreatywność, dyspozycyjność, sumienność, dokładność, odpowiedzialność.
–    Odporność na stres.
–    Obowiązkowość, rzetelność, dbałość o czystość i mienie placówki.

–    Poczucie odpowiedzialności.

4.  Ogólny zakres wykonywanych zadań:

– trzymanie we wzorowym porządku i czystości wyznaczonego terenu w placówce;

– dbałość o ogólny ład i porządek na terenie całego obiektu;

– sprawdzanie po zakończonej pracy stanu bezpieczeństwa budynku;

– wykonywanie prac sezonowych i okolicznościowych m.in. dbanie o teren zielony wokół budynku szkoły, pomoc w przygotowaniu sal i innych pomieszczeń do imprez i zaplanowanych wydarzeń organizowanych na terenie szkoły, sprzątanie po ewentualnych remontach;

– przestrzeganie zasad higieniczno- sanitarnych , BHP i p.poż. oraz dyscypliny pracy;

– realizowanie innych zadań zleconych przez dyrektora;

– współpraca z nauczycielami oraz personelem zatrudnionym w szkole.

5. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
Złożenie:

– CV z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej.

– List motywacyjny.

    List motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

– Dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia (kopie lub odpis).

– Świadectwa pracy (kopie).

– Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych – załącznik nr 1.

– Oświadczenia kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z  pełni praw publicznych.

–  Oświadczenia kandydata o tym, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe i nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie.
–    Oświadczenia kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska.

6. Termin i miejsce składania dokumentów:
–  Termin złożenia ofert upływa z dniem 30 czerwca  o godz. 15.00.

–  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

–  Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Szkoły Dzietrzkowice ul. Szkolna 1.

–   Jeden kandydat może złożyć wyłącznie jedną ofertę.

–   Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu

      do  szkoły) i oznakować w następujący sposób: 

OFERTA NA STANOWISKO SPRZĄTACZKI W ZESPOLE SZKÓŁ W DZIETRZKOWICACH

7.    Pozostałe informacje:

–   Kandydaci, zostaną powiadomieni telefonicznie o wynikach postępowania rekrutacyjnego,

    Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się do 15 lipca 2022 r. w obecności komisji rekrutacyjnej powołanej przez dyrektora.

–   Podczas rozmowy kwalifikacyjnej ocenie podlega przygotowanie merytoryczne i fizyczne kandydata oraz cechy osobowościowe.
–   Złożonych dokumentów Szkoła nie zwraca. Dokumenty nieodebrane po upływie

     1  miesiąca od dnia rozstrzygnięcia naboru zostaną protokolarnie zniszczone zgodnie z przepisami RODO

–   Rozstrzygnięcie naboru nastąpi w terminie do dnia 29.07.2022 r.

 Ogłoszenie o naborze dostępne będzie na stronie internetowej szkoły.

Wszelkich informacji na temat naboru można uzyskać pod numerem telefonu 62 7847164 informacji udziela pracownik administracji szkoły.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko sprzątaczki
Przewiń na górę
*/